Program dela - socialna oskrba na domu in socialni servis

Pomoč na domu, kot socialna oskrba na domu, obsega socialno oskrbo invalidnih, starejših in drugih oseb, ki jim lahko s tako oskrbo nadomestimo vključitev institucionalno varstvo.

Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v določenih primerih, zlasti v primeru rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, nesreče.

I. Socialna oskrba na domu (pomoč na domu):

a) Opis storitve
Socialno oskrbo na domu nudimo upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, posteljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo

b) Cilji programa
Skupaj z naročnikom (uporabnikom) storitve oz. z njegovimi bližnjimi naredimo načrt pomoči, le-tega skušamo kar najbolj približati potrebam uporabnika. Pomoč prilagodimo in uskladimo z uporabnikovimi potrebami in našimi možnostmi. S tem hočemo doseči, da si bodo starejši, ali oboleli oz. vsi tisti, ki se za to storitev odločijo, z našo pomočjo uredili ali si olajšali vsakodnevno življenje.

c) Upravičenci
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka storitev nudimo:
- osebam, starim nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
- osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kroničnim bolnikom in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

d) Trajanje
Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize primera, priprava dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med izvajalcem in upravičencem, traja v povprečju 8 ur na upravičenca oziroma po 12 ur na par.
Neposredno izvajanje storitve se izvaja vsak dan. Traja pa največ do 4 ure dnevno oziroma največ do 20 ur tedensko na upravičenca.


II. Socialni servis:

a) Opis programa
Socialni servis izvajamo v obsegu pomoči pri hišnih in drugih opravilih izven mreže javne službe, zlasti v primeru otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

Pod pojmom socialni servis spadajo storitve kot so:
Osnovne – standardne storitve
- pomoč pri oblačenju
- pomoč pri vstajanju
- pomoč pri hranjenju
- pomoč pri kopanju
- pomoč pri vsakodnevni higieni
- kontrola jemanja zdravil
- manjša popravila v stanovanju

Dopolnilne – nadstandardne storitve
- manikura in pedikura
- frizerske storitve
- prinašanje pripravljenih obrokov ( lahko tudi kosila z npr:. žolčno dieto, želodčno, sladkorno,…)
- branje knjig
- nakupovanje prehrambenih izdelkov
- druga gospodinjska opravila
- masaža telesa oz.delov telesa
- spremstvo in prevoz pri ostalih oz. nujnih opravilih
- nabava ozimnice
- skrb in nega hišnih živali
- organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva ( prevoz in spremstvo na raznih srečanjih ali izletih,…)
- priprava drv ali druge kurjave
- celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma
- varovanje in nadziranje naročnika preko noči
- pomoč celodnevnega varstva naročnika,…

b) Cilji programa
Skupaj z naročnikom (uporabnikom) storitve oz. z njegovimi bližnjimi naredimo načrt pomoči, le-tega skušamo kar najbolj približati potrebam uporabnika. Pomoč prilagodimo in uskladimo z uporabnikovimi potrebami in našimi možnostmi. S tem hočemo doseči, da si bodo starejši, ali oboleli oz. vsi tisti, ki se za to storitev odločijo, z našo pomočjo uredili ali olajšali vsakodnevno življenje.

c) Uporabniki programa
Uporabnik je vsakdo, ki naroči določeno storitev in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov, v zvezi z opravljeno storitvijo.

d) Organizacija dela in metode dela z uporabniki
Uporabnik ali njegov bližnji izrazi interes po pomoči oz. po določeni storitvi pri izvajalcu. To lahko opravi preko telefonske številke ali osebno. Z izvajalcem se ta oseba dogovori za obisk koordinatoja na sedežu izvajalca ali na domu uporabnika oz. na kraju izvajanja določene storitve. Ko koordinator obišče uporabnika oz. svojca pridobi vse pomembne informacije o osebi, o njenih potrebah, željah,… ter opravi zapis. Koordinator naročnika seznani s cenami storitev. Na osnovi prejetih podatkov koordinator pripravi individualni načrt za posameznega uporabnika, ki zajema (oblike pomoči oz. storitev; terminski plan obiskov; določitev oskrbovalca ali oskrbovalke; posebnosti; ceno storitve; pomembne telefonske številke; trajanje storitve). Koordinator nato pripravi dogovor oz. pogodbo o izvajanju storitve v pisni obliki, ter jo predloži uporabniku v podpis.

e) Trajanje storitve
Storitev je lahko začasna (ko uporabnik želi določeno storitev za določeno obdobje) ali občasna oz. odvisno od volje in potrebe samega uporabnika.

KAKO DO NAS - LOKACIJA

Naslov:

Medichotel
Arčoni 8a,
5292 Renče

Arčoni > Renče> Bukovica > Volčja Draga > Vogrsko > Avtocesta H4
(Ljubljana - Vrtojba)

Zemljevidi in satelitski posnetki >>

VIZITKA

Medichotel upravlja družba:
Turzis d.o.o.
Arčoni 8a,
5292 Renče

- davčna številka: 41769597
- matična številka: 1963619
- št. reg. vložka: 1/00598/00
- IBAN: SI56 1910 0001 0243 351
- SWIFT: SZKBSI2X
- direktor:                                                   Dean Trojer Smrečnik,dipl.gosp.ing.

- velikost: majhno podjetje
- dejavnost: hotelske, gostinske, termalne, rekreacijske storitve
- standardna klasifikacija dejavnosti: 55.100 - dejavnost hotelov in podobnih obratov

Kontakt recepcija:
05 331 07 20
05 331 07 30
e-pošta: info@medichotel.com
spletni naslov: www.medichotel.com

Št. zaposlenih na dan 1.1.2019:
46 redno zaposlenih ter
6 pogodbenih delavcev

Objekt:
- 35 sob
- 84 ležišč
- 2 izolacijski sobi (4 ležišča)
- 1 enoposteljna soba za polintenzivno nego
- 52 sedišč / glavna restavracija
- 25 sedišč letni vrt - dnevni prostor

RECEPCIJA - INFORMACIJE

- tel: 05 331 07 20
- fax: 05 331 07 30
- e-mail: info@medichotel.com

od 07:00 do 21:00

Na recepciji vam posredujemo vse informacije o možnostih namestitve, čakalni vrsti, oskrbi itd.
Na voljo smo vse dni v tednu!